معنی کلمه ظمی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظمی . [ ظَ ما ] (ع اِمص ) کمی خون بن دندان .

گندمگونی لبها. سیاهی لبها.

کم خونی .