معنی کلمه ضجوع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضجوع . [ ض ُ ] (ع مص ) ضَجع.بر پهلو خفتن . پهلو بر زمین نهادن . (منتهی الارب ).