معنی کلمه ابرام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابرام . [ اَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ بَرَم . کمزنان . آنان که از بخل قمار نکنند.