معنی کلمه ظمخة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظمخة. [ ظِ خ َ / ظِ م َ خ َ ] (ع اِ) یکی ظِمخ .