معنی کلمه قراساوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قراساوس . [ ] (معرب ، اِ) به یونانی زیتون است . (فهرست مخزن الادویه ).