معنی کلمه صلاف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صلاف . [ ص َل ْ لا ] (ع ص ) لاف زن . (مهذب الاسماء).