معنی کلمه واحد بالعدد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واحد بالعدد. [ ح ِ دِ بِل ْ ع َ دَ ] (ترکیب وصفی ، اِمرکب ) واحد بالعدد واحد شخصی است که در مقابل واحد جنسی و نوعی قرار دارد و عبارت از امری است که تصور آن مانع از شرکت در کثیر و حمل بر آن باشد و مبداء کثرات است یعنی امری است که از اجتماع متعدد آنها کثیر بوجود آید. (فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی سجادی ).