معنی کلمه ظمخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظمخ . [ ظِ م َ ] (ع اِ) درختی است که به درخت چنار ماند.

درخت انجیر، به لغت طی .

اسم ثمر جودار است نزد اهل عرب به قیروان و غیر آن . و بعضی گفته اند که آن ثمره ٔ جوذر است . رجوع به جوذر شود.