معنی کلمه صاحب نواز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صاحب نواز. [ ح ِ ن َ ] (نف مرکب ) کسی که به رغبت خدمت صاحب کند : پرستنده ٔ خوب صاحب نواز پرستش کنان برد شه را نماز. نظامی .