معنی کلمه وفاد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وفاد. [ وَف ْ فا ] (ع ص ) بسیاروُفود. (المنجد) (از اقرب الموارد). رجوع به وفود شود.