معنی کلمه اصطخر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اصطخر. [ اِ طَ ] (اِخ ) کوره یا شهرستان اصطخر از مهمترین و بزرگترین شهرستانهای فارس بشمار میرفت و مرکزآن شهر اصطخر بود و شهرها و قرای بسیاری داشت که مشهورترین آنها عبارت بودند از: بیضاء. مایین . نیریز. ابرقو و یزد و جز آنها. (از ضمیمه ٔ معجم البلدان ).