معنی کلمه جاخاکستری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جاخاکستری . [ ک ِ ت َ ] (اِ مرکب ) ظرفی که خاکستر (سیگار و نحو آن ) در آن ریزند. جائی که خاکستر در آن خالی کنند.