معنی کلمه اصراردارنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اصراردارنده . [ اِ دا رَ دَ / دِ ] (نف مرکب ) مُصِرّ. سماجت کننده . پافشاری کننده . رجوع به اصرار داشتن شود.