معنی کلمه حجرالیرقان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حجرالیرقان . [ ح َ ج َ رُل ْ ی َ رَ ] (ع اِ مرکب ) حمداﷲ مستوفی در نزهة القلوب گوید: سنگی خرد است ، آن را در آشیان پرستو یابند. نظر در او دفع یرقان کند. -انتهی . و آن حجرالخطاطیف است . رجوع به حجرالخطاطیف شود.