معنی کلمه چکش خوردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چکش خوردن . [ چ َک ْ ک ُ خوَر / خُر دَ ] (مص مرکب ) کوبیده شدن آهن یا فلز دیگر. تَطَرﱡق .