معنی کلمه ژرارمه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژرارمه . [ ژِ م ِ ] (اِخ ) نام کرسی بخش وُژ از ولایت سن دیه دارای 8811 تن سکنه و کارخانه ٔ پنیرسازی . و راه آهن از آن گذرد. و دریاچه ٔ زیبای ژرارمه بدانجاست .