معنی کلمه پارار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پارار. (اِ) سه سال گذشته را گویند. (غیاث اللغات ). در جای دیگر دیده نشد شاید صورتی از پیرار باشد.