معنی کلمه ثحثحة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثحثحة. [ ث َ ث َ ح َ ] (ع اِ) آوازی که در اوگرفتگی باشد نزدیک کام .

آواز گرفته .