معنی کلمه پشت گوش فراخی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پشت گوش فراخی . [ پ ُ ت ِ ف َ ] (حامص مرکب ) حالت و چگونگی پشت گوش فراخ . اهمال . سستی . سپوزکاری .