معنی کلمه اصحاب پیغامبران... در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اصحاب پیغامبران . [ اَ ب ِ پ َ / پ ِ ب َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به اصحاب پیامبران شود.