معنی کلمه فرهنگاخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرهنگاخ . [ ف َ هََ ] (اِ) میانه و وسط باشد. (برهان ). برساخته ٔ دساتیر است . رجوع به فرهنگ دساتیر ص 259 شود.

عدل بی افراط و تفریط. (انجمن آرای ناصری ).