معنی کلمه اصحاب ابوالحسین. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اصحاب ابوالحسین . [ اَ ب ِ اَ بُل ْ ح ُ س َ ] (اِخ ) پیروان ابوالحسین بن ابی عمرو خیاط. رجوع به اصحاب خیاط شود.