معنی کلمه طواف قدوم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طواف قدوم . [ طَ ف ِ ق ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به طواف القدوم و حج شود.