معنی کلمه طواف زنان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طواف زنان . [ طَ ف ِ زَ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به طواف نساء شود.