معنی کلمه کاتود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کاتود. [ ت ُ ] (فرانسوی ، اِ) کاتد. فرهنگستان ایران بجای این کلمه لغت «فرود» را برگزیده است . (واژه های نو. فرهنگستان ایران 1319).