معنی کلمه وغب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وغب . [ وَ ] (ع اِ) جوال . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

رخت ردی و هیچکاره . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد).

(ص ) گول . (منتهی الارب ) (آنندراج ). احمق . (اقرب الموارد).

سست اندام . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

ناکس و فرومایه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد).

شتر سطبر توانا. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). از اضداد است . (منتهی الارب ). ج ، اوغاب ، وغاب . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).