معنی کلمه ابدالی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابدالی . [ اَ ] (حامص ) در بعض لغت نامه های فارسی از قبیل بهار عجم این صورت را آورده و با استشهاد بغزالی مشهدی و شفائی تخلصی بدان معنی ظرافت و تمسخر داده اند.