معنی کلمه پشت بدادن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پشت بدادن . [ پ ُ ب ِ دَ ] (مص مرکب ) ادبار. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). دبور.

گریختن از میدان جنگ . فرار از خصم .