معنی کلمه طواشی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طواشی . [ طَ ] (اِخ ) والی کرک از قبل ملک ناصر داود از امرای ایوبی . (حبیب السیر ج 1 ص 409).