معنی کلمه صلاةالعصر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صلاةالعصر. [ ص َ تُل ْ ع َ ] (ع اِ مرکب ) نماز عصر. نماز دیگر. رجوع به صلاة شود.