معنی کلمه صلاةالظهر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صلاةالظهر. [ ص َ تُظْ ظُ ] (ع اِ مرکب ) نماز پیشین . رجوع به صلاة شود.