معنی کلمه یاسمین روی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یاسمین روی . [ س َ ] (ص مرکب ) آن که چهره ٔ لطیف دارد : یاسمین روئی که سرو قامتش طعنه بر بالای عرعر میزند. سعدی .