معنی کلمه لعل شناس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لعل شناس . [ ل َ ش ِ ] (نف مرکب ) گوهری : لعل و دُر بیش از آنکه قدر و قیاس داندش دُرفروش ولعل شناس . نظامی .