معنی کلمه وعوع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وعوع . [ وَع ْ وَ ] (اِ صوت ) فریاد سگان . وغوغ . عوعو. واغ واغ . هاپ هاپ . آواز سگ . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). هاف هاف : این سگان کرّند زَامرِ انصتوا از سفه وعوع کنان بر بدر تو. مولوی .

آواز شغال و گرگ . (غیاث اللغات ) (آنندراج ).