معنی کلمه اشهب مجزع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اشهب مجزع . [ اَ هََ ب ِ م ُ ج َزْ زَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) از رنگهای اسب است ، و آن هنگامی است که در سپیدی و سیاهی رنگ اسب راهها و خطوط باشد. (از صبح الاعشی ج 2 ص 18).