معنی کلمه فرهادجرد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرهادجرد. [ ف َ ج ِ ] (اِخ ) از قرای نیشابور. (سمعانی ).