معنی کلمه چک کشی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چک کشی . [ چ َ / چ ِ ک َ / ک ِ ] (حامص مرکب ) اصطلاحی در امور بانکی . گرفتن پول از حساب شخصی بوسیله ٔ چک یا حواله دادن پولی بکسی بدان وسیله . داد و ستدهای بانکی بوسیله ٔ چک . چک نویسی .