معنی کلمه ظمآن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظمآن . [ ظَم ْ ] (ع ص ) تشنه . ج ، ظِماء، ظُماء نادراً.

وجه ظَمآن ؛ روئی خشک و بی گوشت .