معنی کلمه فرهاد اول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرهاد اول . [ ف َ دِاَوْ وَ ] (اِخ ) اشک پنجم . رجوع به اشک پنجم شود.