معنی کلمه ثجو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثجو. [ ث َج ْوْ ] (ع مص ) خاموش گردیدن .