معنی کلمه حجرالزیبق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حجرالزیبق . [ح َ ج َ رُزْ زَ ب َ ] (ع اِ مرکب ) زنجفر مخلوق . مینیون . زنجفر معدنی . زنجفر طبیعی . رجوع به مینیون شود.