معنی کلمه پسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پسی . [ ] (اِ) حرفی از حروف یونانی که پسی تلفظ میشود و آن بیست و سیمین از حروف یونان قدیم است و نیز رجوع به اِپسی شود.