معنی کلمه فره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فره . [ ف َ رِه ْ ] (ع ص ) خرامنده .

فیرنده . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). ج ، فرهون . (اقرب الموارد). رجوع به فَرَه ْ شود.