معنی کلمه هفت نطع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هفت نطع. [ هََ ن َ ] (اِ مرکب ) کنایه از هفت طبقه ٔ زمین و هفت اقلیم باشد. (برهان ).