معنی کلمه گشته سر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گشته سر. [ گ َ ت َ / ت ِ س َ ] (ص مرکب ) قلب سرگشته . (آنندراج ). سرگردان : گرچه بسوزد دل حربه ز تاب کی دهدش چشمه ٔ خورشید آب لیک چو خورشیدبود جلوه گر ذره بناچار شود گشته سر. امیرخسرو (از آنندراج ).