معنی کلمه ذات معجمة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات معجمة. [ ت ُ م َ ج َ م َ ] (ع ص مرکب ) شتر ماده ٔ توانا و فربه باقی مانده ٔ بر سیر.