معنی کلمه دختنوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دختنوس . [ دُ ت َ ] (معرب ، اِ) معرب دخت نوش . نامی از نامهای زنان عرب .

(اِخ ) نام دختر لقیطبن زراره تمیمی که پدر او را نام دختر کسری داده است «بنت الهنی ٔ». (المعرب جوالیقی ص 142).