معنی کلمه قرابه پرهیز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرابه پرهیز. [ ق َ ب َ / ب ِ پ َ ] (نف مرکب ) پرهیزنده ٔ از می . پرهیزنده ٔ از قرابه : صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرهیز ای کوته آستینان تا کی درازدستی . حافظ.