معنی کلمه تپل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تپل . [ ت ُ پ ُ ] (ص ) گرد و فربه .