معنی کلمه گشتک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گشتک . [ گ َ ت َ ] (اِ) سرگین گردان را گویند و به عربی جعل خوانند.(برهان ) (آنندراج ). سروری به کاف تازی آورده است .